ขนส่งสินค้าผ่านแดน / CROSS BORDER DELIVERY

บริษัท ซันโตริ เอ็กซ์เพรส จำกัด ยังให้บริการรับขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ และประเทศชายแดนต่อเนื่องมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มอนุภูมิภาค

Suntori Express Co., Ltd. has provide cross border services to neighbouring countries in 4 continents and border countries continuously growing. This is partly due to the fact that these neighbouring countries have been transformed into free trade and economic policies. The development of cooperation frameworks and trade agreements in various forms in the sub-regions.